PHÒNG THANH TRA – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG


Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành các chủ trương chính sách và chế độ đúng pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của trường, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của trường.
2. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong nhà trường. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của trường.

Xem thêm