Kế hoạch về việc tổ chức đánh giá Chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo – Năm học 2020 – 2021

KẾ HOẠCH
về việc tổ chức đánh giá Chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo
Năm học 2020 – 2021
Căn cứ Thông tư 08/2017/TT – BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giảo dục nghề nghiệp;
Căn cứ Thông tư sổ 20/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục pho thông;
Căn cứ Thông tư 21/2020/TT – BLĐTBXH ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về sửa đồi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/20Ỉ7/TT – BLĐTBXH ngày 10 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương bỉnh và Xã hội quy định chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghỉệp;
Căn cứ Công văn số 4530/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2018/TT- BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phố thông;
Nay trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn xây dựng kế hoạch tổ chức đánh giá Chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH – YÊU CÀU
1. Mục đích
Xác định mức độ năng lực sư phạm của nhà giáo ở thời điểm đánh giá theo các tiêu chí trong Chuẩn, từ đó tiến hành xếp loại năng lực sư phạm của nhà giáo.
Ket quả đánh giá, xếp loại năng lực sư phạm của nhà giáo nhằm giúp:
  • Nhà giáo xây dựng ké hoạch tự rèn luyện, học tập để đạt các mức độ từ thấp đến cao của chuẩn nghiệp vụ sư phạm;
  • Các cấp quản lý giáo dục xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và áp dụng các chính sách đối với đội ngũ nhà giáo; xây dựng nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo.

2. Yêu cầu

Đảm bảo tính trung thực, khách quan, dân chủ và công bằng; phản ánh đúng năng lực sư phạm của nhà giáo;
Kết quả đánh giá, xếp loại phải dựa trên các minh chứng phù họp với các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định.
II. TỎ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối tượng đánh giá
Tất cả nhà giáo tham gia hoạt động giảng dạy (nhà giáo cơ hữu của trường)
2. Nội dung đánh giá
Thực hiện theo Hướng dẫn số 06/HD-TT-ĐBCL ngày 28 tháng 02 năm 2019 (áp dụng đối với nhà giáo tham gia giảng dạy ngành sư phạm mầm non) và Hướng dẫn số 13/HD-TT-ĐBCL ngày 22 tháng 04 năm 2021 của phòng Thanh tra-Đảm bảo chất lượng về đánh giá chuẩn chuyên mồn, nghiệp vụ của nhà giáo.
3. Thòi gian tiến hành

STT Nội dung công việc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối họp Thòi gian thực hiện Yêu cầu/ Kết quả
1 Triển khai Hướng dẫn đánh giá Chuẩn Nghiệp vụ sư phạm theo văn bản quy định mới Phòng TT-ĐBCL Phòng/

Khoa liên quan

Từ ngày

20/4- 08/5/2021

Hướng dẫn
2 Lập kế hoạch và trình Hiệu trưởng phê duyệt Phòng TT- ĐBCL Phòng/

Khoa liên quan

Từ ngày

05/5- 07/5/2021

Kế hoạch
3 Triển khai kế hoạch Phòng TT-ĐBCL Khoa liên quan 07/5-

8/5/2021

Thông qua thư điện tử của

trường

    – Các Khoa giảng dạy môn chung và môn văn hóa trung học phổ thông   – Từ ngày 8/5- 22/5/2021  
4 –  Nhà giáo tự đánh giá;

–  Khoa/Tổ bộ môn đánh giá giáo viên theo Chuẩn và gửi hồ sơ đã đánh giá về phòng TT-ĐBCL

– Khoa Sư phạm mầm

non

Khoa liên quan – Từ ngày

24/5-

29/5/2021

Biểu mẫu
    – Các Khoa giảng dạy giáo dục nghề nghiệp hệ Trung cấp và Cao đẳng   – Từ ngày 31/5 – 05/6/2021  
5 Kiểm tra minh chứng và tổng hợp báo cáo – P.TT-ĐBCL (đợt 1)

-P.TT-ĐBCL (đợt2)

-P.TT-ĐBCL (đợt 3)

Khoa liên quan –            Từ ngày 24/5- 29/5/2021

–  Từ ngày 31/5- 05/6/2021

–  Từ ngày 07/6- 19/6/2021

Bảng tổng hợp, biên bản kiểm tra

minh chứng

6 Hiệu trưởng đánh giá, xếp loại nhà giáo BGH

P.TT-ĐBCL

  Từ ngày 21/6- 26/6/2021 Mẫu đánh giá
7 Công bố kết quả đánh giá BGH

P.TT-ĐBCL

Phòng ban liên

quan

28/6/2021 Thông báo kết

quả

8 Khiếu nại và giải quyết khiếu nại (nếu có) BGH

P.TT-PC-ĐBCL

Phòng/

Khoa liên quan

Từ ngày 05/7- 10/7/2021 (nếu có) Thohgi báỊ^ W lưỀỹ
9 Gửi Báo cáo về Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Giáo dục và ĐàotạoTP.HCM BGH

P.TT-PC-ĐBCL

Phòng ban liên

quan

15/7/2021 Báo cáo kết quả
III. CHÉ Độ LƯU TRỮ
Các tài liệu về đánh giá Chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo bao gồm: Kế hoạch, Phụ lục đánh giá, Biên bản họp đánh giá của khoa, Bảng tổng họp, Báo cáo kêt quả được lưu trữ theo chu kỳ 3 năm tại phòng Thanh tra – Đảm bảo chất lượng và là nguồn minh chứng cho công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp./.
53/KH-NSG
Kế hoạch về việc tổ chức đánh giá Chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo - Năm học 2020 - 2021
Phòng Thanh tra - Đảm bảo chất lượng
06/5/2021
Kế hoạch
3
Nguyễn Trí Dũng

Chia sẽ bài này

Đăng ký
Gửi thông báo về
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments