CƠ CẤU TỔ CHỨC PHÒNG THANH TRA – ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Họ tên Chức vụ Email
Ths. Phạm Phi Vân Trưởng phòng phivan@namsaigon.edu.vn
Ths.Lê Hà Diễm Châu Phó Trưởng phòng diemchau@namsaigon.edu.vn
Ngô Huỳnh Lệnh Chuyên viên huynhlenh@namsaigon.edu.vn
Ths.Nguyễn Thị Uyên Chuyên viên uyen@namsaigon.edu.vn
Nguyễn Thị Hồng Ngọc Chuyên viên hongngoc@namsaigon.edu.vn
Trần Thị Thanh Hiền Chuyên viên thanhhien@namsaigon.edu.vn
Lê Thanh Trâm Chuyên viên thanhtram@namsaigon.edu.vn