1. Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành các chủ trương chính sách và chế độ đúng pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của trường, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của trường.
2. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong nhà trường. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của trường.
3. Giám sát các hoạt động của trường nhằm đề xuất kịp thời với Hiệu trưởng để ngăn chặn và xử lý những tư tưởng, hành vi tiêu cực của tổ chức và cá nhân làm ảnh hưởng hệ thống pháp luật Nhà nước, quy chế của trường và xâm hại đến tài sản, lợi ích chung của Nhà trường và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
4. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký bna hành cácvăn bảnhướng dẫn về đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Tổ chức đánh giá và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng Nhà trường theo quy định.
6. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị; đề xuất tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và giảng viên về hoạt động đảm bảo chất lượng.

1. Tổ chức thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất các hoạt động trong Nhà trường theo sự chỉ đạo của Hiệu trưởng. Trình Hiệu trưởng chương trình, kế hoạch thanh tra hàng năm và tổ chức, phối hợp thực hiện sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt. Theo dõi, tổng hợp tình hình công tác thanh tra, kiểm tra và báo cáo cho Hiệu trưởng.
2. Thanh tra việc thực hiện chính sách và pháp luật về giáo dục; việc thực hiện các cuộc vận động lớn của ngành Giáo dục và Đào tạo trong Nhà trường.
3. Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, quy chế đào tạo, quy chế tuyển sinh, quy chế thi cử, công nhận tốt nghiệp, cấp văn bằng chứng chỉ, việc quản lý tài chính, tài sản, hoạt động khoa học công nghệ và hợp tác quốc tế, công tác tổ chức cán bộ và các quy định về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của trường. Tổ chức thực hiện giám sát kiểm tra học đường: Môi trường sư phạm, an ninh học đường và cơ sở vật chất phục vụ dạy học.
4. Thanh kiểm tra việc thực hiện các chính sách chế độ Nhà nước có liên quan đến quyền lợi thiết thực của cán bộ công nhân viên, sinh viên và học sinh trong nhà trường để đề xuất với Hiệu trưởng chấn chỉnh và xử lý kịp thời. Thanh kiểm tra việc chấp hành nội quy nhà trường của cán bộ, công chức. Phối hợp các đơn vị chức năng theo dõi việc thu thập ý kiến phản hồi của học sinh, sinh viên về công tác giảng dạy và phục vụ giảng dạy.
5. Thực hiện tiếp công dân, đề xuất giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường theo quy định của pháp luật và công tác phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục.
6. Thực hiện công tác tổng hợp, thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường, tổng kết kinh nghiệm thực tiễn về công tác thanh tra, kiến nghị các biện pháp bảo đảm thi hành pháp luật về giáo dục trong nhà trường.
7. Quản lý sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và do Hiệu trưởng phân công.

1. Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra theo năm học, trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện kế hoạch đó.
2. Trình Hiệu trưởng ra quyết định thanh tra chuyên đề hay thanh tra độc lập.
3. Tham gia đoàn thanh tra nội bộ hay thanh tra độc lập theo yêu cầu của Hiệu trưởng. Khi tham gia đoàn thanh tra, cán bộ chuyên trách làm công tác thanh tra có quyền hạn, trách nhiệm: yêu cầu đối tượng thanh tra cung cấp thông tin, tài liệu, báo cáo bằng văn bản, giải trình về những vấn đề liên quan đến nội dung thanh tra, yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân trong trường cung cấp thông tin, tài liệu có liên quan đến nội dung thanh tra.
4. Tạm đình chỉ hoặc kiến nghị với Hiệu trưởng đình chỉ hoạt động trái pháp luật của tổ chức, đơn vị, cá nhân thuộc quyền quản lý của Hiệu trưởng.
5. Kiến nghị xử lý vi phạm sau thanh tra.
6. Chủ trì xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Hiệu trưởng hoặc cơ quan thanh tra cấp trên.
7. Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hiệu trưởng giao.

HOTLINEMessages FacebookMessener Tuyển sinhZalo OAZalo AO tuyển sinhEmailBản đồ