Kế hoạch thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2020 của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Kế hoạch thực hiện Luật phòng chống tham nhũng năm 2020 của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Kế hoạch kiểm tra hồ sơ GVCN các lớp dự kiến tốt nghiệp T7/2020

KẾ HOẠCH Về việc kiểm tra hồ sơ các lớp tốt nghiệp dự kiến Tháng 07 - Năm học 2019 - 2020 Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2019 - 2020; Căn cứ kế hoạch thi tốt nghiệp dự kiến tháng 07, năm học 2018-2019; Phòng TT-ĐBCL thông báo kế hoạch kiểm tra hồ sơ như sau: NỘI DUNG KIỂM TRA: 1. Sổ lên lớp 2. Bảng điểm năm học: 2018-2019; 2019-2020.