NƠI CẬP NHẬT NHỮNG THÔNG BÁO MỚI NHẤT

Thông báo mức thu học phí Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản năm học 2021-2022

Thông báo mức thu học phí Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản năm học 2021-2022 1.Học phí Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản: 680.000 đồng/học viên 2. Lệ phí thi và cấp chứng chỉ: 250.000 đồng/học viên

Thông báo chiêu sinh lớp Tin học ứng dụng khóa 2/2021

Thông báo chiêu sinh lớp Tin học ứng dụng khóa 2/2021 Căn cứ Công văn số 3755/BGDĐT-GDTX, ngày 03/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào Tạo về việc quy đổi chứng chỉ ngoại ngữ, tin học; Căn cứ Quy định chuẩn đầu ra tin học, chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học sinh sinh viên trung cấp, cao đẳng hệ chính quy. (Ban hành kèm theo Quyết định sổ 16/QĐ-NSG...

Thông báo triển khai đào tạo văn hóa khóa 5 cho học sinh Trung cấp khóa 21

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống djch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hộp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo về ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế trực tuyến tại đơn vị

Thực hiện công văn 2675/SGDĐT-CTTT ngày 07 tháng 10 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn ứng dụng công nghệ thông tin thích nghi, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.