PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ – HỌC SINH SINH VIÊN


Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng HSSV; tổ chức thực hiện các nội dung công tác học sinh sinh viên theo quy định

1. Công tác chính trị tư tưởng
1.1. Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên Nhà trường.

» Xem thêm