Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng HSSV; tổ chức thực hiện các nội dung công tác học sinh sinh viên theo quy định

1. Công tác chính trị tư tưởng
1.1. Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động chính trị tư tưởng cho cán bộ, viên chức, học sinh sinh viên Nhà trường.
1.2. Chủ trì và phối hợp tổ chức các hoạt động về giáo dục chính trị – tư tưởng trong HSSV với các nội dung: Tổ chức các hoạt động nhân dịp ngày lễ, kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, các hoạt động ngoại khóa, về nguồn, phong trào tình nguyện trong học sinh, sinh viên;
1.3. Tổ chức Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên đầu khoá, cuối khoá, đầu năm học; Tổ chức các hoạt động đối thoại với học sinh, sinh viên;
1.4. Theo dõi tình hình tư tưởng chính trị HSSV. Đề xuất với Hiệu trưởng chủ trương và biện pháp về công tác này. Thực hiện công tác giám thị đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo tác phong nề nếp đối với HSSV.
1.5. Tổ chức giáo dục đạo đức, pháp luật, thẩm mỹ cho học sinh, sinh viên theo các chuyên đề quy định và yêu cầu của Trường.

2. Công tác quản lý học sinh, sinh viên
2.1. Căn cứ Điều 39; 40 Thông tư 46/2016/TT-LĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về Điều lệ trường cao đẳng, xây dựng và trình Hiệu trưởng ký ban hành Quy định cụ thể về quản lý học sinh, sinh viên Nhà trường.
2.2. Xây dựng các văn bản phục vụ công tác quản lý học sinh, sinh viên.
2.3. Tổ chức thực hiện công tác hành chính HSSV gồm: Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhập học theo quy định; làm thẻ học sinh sinh viên; tham mưu các loại giấy xác nhận, tham mưu các quyết định phân công chủ nhiệm, cố vấn học tập, công nhận ban cán sự lớp, khen thưởng, kỷ luật HSSV; thông báo về địa phương trường hợp HSSV bị kỷ luật mức đình chỉ học tập hoặc buộc thôi học.
2.4. Thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước, những quy định của Trường liên quan đến cấp học bổng, miễn giảm học phí, vay vốn tín dụng.
2.5. Xây dựng cơ sở dữ liệu về học sinh sinh viên các khóa đào tạo của Nhà trường;
2.6. Tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo và học sinh sinh viên; giải quyết các đơn thư, khiếu nại liên quan đến học sinh sinh viên theo thẩm quyền;
2.7. Quản lý Hội cựu học sinh sinh viên của Nhà trường.
2.8. Thực hiện công tác lưu trữ và bảo mật hồ sơ, dữ liệu liên quan và thực hiện công tác thống kê theo quy định của nhà nước.

3. Công tác chủ nhiệm
3.1. Quản lý hoạt động liên quan đến công tác chủ nhiệm lớp, công tác quản nhiệm của các khoa chuyên ngành;
3.2. Tham mưu việc bố trí giáo viên chủ nhiệm trên cơ sở đề nghị của các khoa chuyên môn;
3.3. Bồi dưỡng, tập huấn, đánh giá thi đua, khen thưởng, công tác giáo viên chủ nhiệm theo học kỳ và theo năm học;

4. Công tác phối hợp
4.1. Phối hợp với chính quyền và công an địa phương trên địa bàn Trường đặt trụ sở xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự và an toàn cho HSSV. Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng, chống tội phạm (phối hợp với Công đoàn, Đoàn Thanh niên).
4.2. Phối hợp với Khoa Chính trị – Quốc phòng; Đoàn Thanh niên và các đơn vị khác tổ chức các hoạt động, các cuộc thi, các phong trào đáp ứng nhu cầu hoạt động chính trị – xã hội – văn hoá – văn nghệ – thể thao của học sinh phù hợp với mục tiêu giáo dục và đào tạo; Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông tin nội bộ những hoạt động của Nhà trường và những gương người tốt việc tốt trong cán bộ, viên chức và học sinh;
4.3. Phối hợp các Khoa và các bộ phận có liên quan hướng dẫn thực hiện việc đánh giá, phân loại học sinh, sinh viên và tổ chức thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật học sinh, sinh viên theo quy chế hiện hành.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.