Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm 2019 của Khoa Cơ khí – Xây dựng

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm 2019 của Khoa Cơ khí - Xây dựng » Đối tượng: Học sinh có điểm tổng kết học phần <5; Học sinh bị cấm thi » Lệ phí: Theo quy định » Thời gian: 22/7 - 01/8/2019 » Lịch thi: từ ngày 31/7 - 01/8/2019

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm 2019 của Khoa Sư phạm mầm non – Nữ công

Kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm 2019 của Khoa Sư phạm mầm non - Nữ công » Đối tượng: - Đối với các lớp SPMNK7: Học sinh không đủ điều kiện dự thi lần 1: nghỉ quá 20% số tiết; Học sinh thi lần 1 có ddierm TBMH < 5.0 - Đối với lớp TMK11: Học sinh không đủ điều kiện dự thi kết thúc môn học; Học sinh thi lần 1 có điểm TBMH < 4.0 » Thời gian...