Hướng dẫn kiểm tra danh sách lớp hệ Trung cấp tuyển sinh năm 2020

Hướng dẫn kiểm tra danh sách lớp Trung cấp tuyển sinh năm 2020 Bước 1: Truy cập trang website https://bom.to/danhsachlop Bước 2: Chọn hệ -> Trung cấp 2 năm Bước 3: Chọn khóa -> 20TC2