PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN


Phòng Tổ Chức Hành Chính 2
VỀ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ; công tác thi đua – khen thưởng; kỷ luật theo quy định của Nhà nước hiện hành.
– Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, ban, tổ bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ.
– Làm đầu mối việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường.