PHÒNG ĐÀO TẠO – KHẢO THÍ


Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG

1. Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác hoạch định chiến lược phát triển đào tạo của nhà trường. Tổ chức chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và giám sát toàn bộ công tác giảng dạy và học tập các hệ đào tạo của trường; kiểm tra đánh giá người học; các hoạt động liên quan đến liên kết đào tạo. Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể sau đây:
2. Xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch đào tạo hàng năm; Phối hợp với phòng Tổ chức – Hành chính trong việc bồi dưỡng đội ngũ giảng viên, thực hiện định mức giờ giảng, hợp đồng giảng viên thỉnh giảng.

Xem thêm