Thông báo cung cấp thông tin làm thẻ và cấp phát BHYT năm học 2019-2020

Căn cứ vào kế hoạch số 85/KH-NSG ngày 11 tháng 09 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn về việc thực hiện công tác Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm Tai nạn Học sinh, Sinh viên năm học 2019- 2020. Nhằm đảm bảo thời gian gia hạn và cấp phát thẻ bảo hiểm y tế năm học 2019- 2020 cho tất cả học sinh, sinh viên kịp thời và đúng thời gi...

Kế hoạch thực hiện công tác BHYT – BHTN cho HSSV- Năm học 2019-2020

Căn cứ vào hướng dẫn liên sở số 1704/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 31 tháng 07 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo Hiểm Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2019-2020. Căn cứ vào kế hoạch hoạt động năm học 2019-2020 của Trạm Y tế và vào tình hình thực tiễn của Trường Cao đẳng Bách khoa Nam ...

Mức thanh toán bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh trái tuyến

Mức thanh toán bảo hiểm y tế khi khám, chữa bệnh trái tuyến Trường hợp người có thẻ bảo hiểm y tế tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán theo tỷ lệ như sau: - Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; - Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú (100% chi phí điều trị nội trú từ ngà...