Thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi kết thúc các môn trong chương trình đào tạo cao đẳng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi kết thúc các môn trong chương trình đào tạo cao đẳng

Thông báo triển khai đào tạo văn hóa khóa 5 cho học sinh Trung cấp khóa 21

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống djch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hộp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Thông báo tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân” cho học sinh bậc Trung cấp tuyển sinh năm 2021 năm học 2021-2022

LINK GOOGLE MEET THAM GIA LỚP HỌC TRỰC TUYẾN 1. Công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính (TC21-KTMT): https://meet.google.com/nwo-iquj-fqu 2. Thiết kế đồ họa (TC21-TKĐH): https://meet.google.com/nwo-iquj-fqu 3. Tin học ứng dụng (TC21-THUD): https://meet.google.com/nwo-iquj-fqu 4. Quản trị mạng máy tính (TC21-QTMMT): https://meet.google.com/fdh-nhq...