Kế hoạch đánh giá kết quả rèn luyện HSSV học kỳ 1 năm học 2018-2019

KẾ HOẠCH Về việc tổ chức đánh giá kết quả rèn luyện HSSV và xét công nhận danh hiệu cá nhân HSSV và tập thể lớp học kỳ 1, năm học 2018-2019 

Đọc tiếp