Thông báo chiêu sinh lớp tiếng Anh tăng cường đợt 1 năm học 2019-2020

I. Đối tượng học sinh: - Tất cả học sinh đã hoàn tất chương trình TACB nhưng chưa học TATC. - Tất cả học sinh đã học TATC nhưng thi chưa đạt chuẩn đầu ra Tiếng Anh do nhà trường tổ chức. - Tất cả học sinh thuộc diện được miễn TATC1 được quy định trong Quy định số 686/QyĐ-NSG ban hành ngày 30 tháng 12 năm 2015. II. Thời gian và thời lượng giảng...