Thông báo triệu tập tham gia khai mạc và thi Hội thi Bàn tay vàng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ 3 năm 2022

Thông báo triệu tập tham gia khai mạc và thi Hội thi Bàn tay vàng Nhà giáo giáo dục nghề nghiệp lần thứ 3 năm 2022 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi kết thúc các môn trong chương trình đào tạo cao đẳng

Thông báo tiếp nhận hồ sơ miễn học, miễn thi kết thúc các môn trong chương trình đào tạo cao đẳng Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận

Thông báo triển khai đào tạo văn hóa khóa 5 cho học sinh Trung cấp khóa 21

Căn cứ Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 30/9/2021 của ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tiếp tục kiểm soát, điều chỉnh các biện pháp phòng, chống djch COVID-19 và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hộp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Y...

Thông báo học phí đào tạo trình độ cao đẳng khóa 21 đối tượng tuyển sinh đầu vào trung cấp năm học 2021-2022

Thông báo học phí đào tạo trình độ cao đẳng khóa 21 đối tượng tuyển sinh đầu vào trung cấp năm học 2021-2022 Để lại cảm nhận của bạn Thích Like Yêu Haha Wow Buồn Giận