Kế hoạch tổ chức thi lại và trả nợ môn HK2 – Năm học 2018-2019 của khoa CNTT

Kế hoạch tổ chức thi lại và trả nợ môn HK2 - năm học 2018-2019 của Khoa Công nghệ thông tin » Đối tượng: Học sinh nghỉ quá 20% số tiết; Học sinh thi có điểm TBMH <5.0 » Lệ phí: Theo quy định hiện hành » Thời gian đóng lệ phí: trước ngày 13/7/2019 » Địa điểm đóng lệ phí: Phòng Ghi danh » Thời gian học trả nợ môn từ ngày 15/7/2019 đến 27/7/...