Mục tiêu chất lượng năm học 2020-2021

Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn không ngừng nâng cao chất lượng, nghiên cứu khoa học và mang đến những điều kiện tốt nhất cho người học để đáp ứng nhu cầu phát triển trong nước và hội nhập quốc tế. Mục tiêu chất lượng được thể hiện bằng những nội dung sau:

Chính sách chất lượng năm học 2020-2021

Chính sách chất lượng năm học 2020-2021 1. Không ngừng cải tiến công tác quản lý, tiếp tục nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và các hoạt động hỗ trợ khác; Duy trì và không ngừng phát triển hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng của nhà trường. 2. Đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng trong nền kinh tế tri thức...