I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU:
1. Mục đích:
– Cung cấp kiến thức và những kỹ năng về chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình góp phần giảm tình trạng mang thai ngoài ý muốn và nâng cao chất lượng dân số
2. Yêu cầu:
– Hoạt động có chiều sâu, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia.
– Đảm bảo hoạt động được tổ chức, công tác tuyên truyền về các hoạt động được diễn ra thường xuyên, liên tục.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Đối tượng tuyên truyền: Đoàn viên, thanh niên Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
2. Thời gian thực hiện: Từ 22/08/2019 đến 31/5/2020.
– Ngày 29/08/2019: Ra mắt Fanpage (Góc thân thiện) và Tổ chức báo cáo chuyên đề số 1 (Tuyên truyền về giáo dục giới tính).
– Từ 10/2019 đến 5/2020: Tổ chức 05 cuộc truyền thông trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình (Theo lịch bố trí của Trạm Y Tế).
3. Hình thức thực hiện:
– Đoàn Trường, Trạm Y tế Nhà trường phối hợp với Phòng Y tế Quận 8 tổ chức 06 cuộc truyền thông trang bị kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản
– Kế hoạch hóa gia đình tại trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn
– Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng tư vấn, tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản – Kế hoạch hóa gia đình cho Cán bộ Đoàn.
– Phối hợp với Phòng Y tế Quận 8 thành lập và Duy trì Fanpage (Góc thân thiên) nhằm cung cấp các tài liệu về giáo dục giới tính, chăm sóc sức khỏe sinh sản.