PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH


GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác Kế hoạch và tài chính, quản lý và sử dụng hiệu quả nguồn tài chính phục vụ cho các hoạt động của nhà trường theo chế độ quy định của Nhà Nước.

» Xem thêm