Triển khai các Kế hoạch cụ thể như sau:

  1. Kế hoạch sinh viên 5 tốt: KH24 Sinh vien 5 tốt.pdf
  2. Kế hoạch khảo sát xu hướng nghề nghiệp của sinh viên hiện nay: KH25-Khảo sát xu hướng nghề nghiệp của sinh viên hiện nay.pdf
  3. Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2020): KH26- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh,sinh viên.pdf
  4. Kế hoạch tổ chức kết nạp Đoàn cho học sinh, sinh viên đạt Lớp Cảm Tình Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần 1 Năm học 2019-2020:  KH28- Kết nạp Đoàn Lần 1-2019.pdf

KẾ HOẠCH SINH VIÊN 5 TỐT


KHẢO SÁT XU HƯỚNG NGHỀ NGHIỆP CỦA SINH VIÊN HIỆN NAY

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên (09/01/1950 – 09/01/2020)

Tổ chức kết nạp Đoàn cho học sinh, sinh viên đạt Lớp Cảm Tình Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần 1 Năm học 2019-2020