Quản lý điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin & truyền thông, Website trường phục vụ cho công tác đào tạo, NCKH, công tác quản lý, điều hành và các hoạt động khác của trường.
Cập nhật và chịu trách nhiệm về nội dung các thông tin trên trang web của Trường trong phạm vi phân cấp; bảo đảm bảo mật thông tin và an ninh mạng của nhà trường theo đúng quy định.
Quản lý và bảo quản các tài liệu, cơ sở vật chất, trang thiết bị để tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và HSSV tiếp cận và truy cập thông tin một cách dễ dàng phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập, NCKH.
Thư viện trường có trách nhiệm phối hợp, hợp tác tốt về mặt nghiệp vụ với những thư viện các trường đại học, cao đẳng khác hoặc các thư viện cùng chuyên ngành trên cả nước để trao đổi tài liệu, kinh nghiệm chuyên môn nghiệp vụ trong phạm vi quy định của Nhà nước
Xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho cán bộ thư viện để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.
Thư viện trường thu nhận và lưu trữ những ấn phẩm do Trường xuất bản, cũng như các khóa luận tốt nghiệp, luận văn Thạc sĩ, luận án Tiến sĩ và các báo cáo đề tài NCKH,… của CB-GV-NV, HSSV trường
Thư viện có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng khác trong Trường (phòng, khoa, trung tâm…) để làm tốt nhiệm vụ được giao
Tổ chức việc kiểm kê định kỳ các loại tài liệu, cơ sở vật chất, kỹ thụât và tài sản khác của Trung tâm theo quy định hàng năm
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công

Đ/c Giám đốc: Phụ trách chung, lập kế hoạch hoạt động của Trung tâm Quản lý, điều hành họat động của thư viện Quản lý và điều hành hệ thống mạng, camera, vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp trong nhà trường.
Đ/c Phó Giám đốc: có trách nhiệm quản lý, điều hành hệ thống mạng công nghệ thông tin & truyền thông, Website trường
Chuyên viên phụ trách Thư viện: Quản lý thư viện phục vụ có hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhu cầu nghiên cứu và học tập của CB-GV và HS.
Chuyên viên phụ trách bảo trì hệ thống mạng, wifi và máy tính: có nhiệm vụ theo dõi và sữa chữa kịp thời hoặc đề xuất thay thế các thiết bị hư hỏng để phục vụ cho công tác làm việc và giảng dạy cho hoạt động tại Trường chính và các phân hiệu của nhà trường.
Từng thành viên trong Trung tâm Truyền thông-Thư viện phải đoàn kết, phối hợp với nhau để làm tốt trong công việc của nhà Trường.
Xây dựng mối quan hệ phối hợp họat động trong công việc giữa Trung tâm với các bộ phận khác đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị.
Ngoài ra tùy theo tình hình thực tế, phát sinh do đột xuất Trung tâm sẽ phân công sắp xếp các thành viên trong Trung tâm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.