Kế hoạch tổ chức hội thi “Bàn tay vàng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp” lần 2 năm 2021

Kế hoạch tổ chức hội thi "Bàn tay vàng nhà giáo Giáo dục nghề nghiệp" lần 2 năm 2021

Kế hoạch tọa đàm cấp trường “Thực trạng tuyển sinh năm 2020”

Kế hoạch tổ chức tọa đàm cấp trường "Thực trạng công tác tuyển sinh năm 2020 và đổi mới nâng cao hiệu quả chất lượng tuyển sinh năm 2021"

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề: “Nhà trường và doanh nghiệp – Những trao đổi và tư vấn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo”

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học về chủ đề: "Nhà trường và doanh nghiệp - Những trao đổi và tư vấn góp phần nâng cao chất lượng đào tạo"

Kế hoạch toạ đàm “Tư vấn hướng nghiệp phân luồng cho Học sinh lớp 9 trên địa bàn quận 8”

Kế hoạch toạ đàm "Tư vấn hướng nghiệp phân luồng cho Học sinh lớp 9 trên địa bàn quận 8" Thơi gian: 11/01/2020 Địa điểm: Hội trường A - Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

Kế hoạch thực hiện sáng kiến năm học 2019-2020

Căn cứ kế hoạch hoạt động của Nhà trường năm học 2019-20120; Căn cứ vào nhiệm vụ chiến lực của nhà trường trong thực hiện công tác thi đua năm học 2019 – 2020; Nay Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn ban hành kế hoạch thực hiện sáng kiến năm 2018 - 2020 cụ thể như sau: 1. Mục đích: Đăng kí và thực hiện sáng kiến là một hoạt động nghiên cứu kh...

Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học năm 2019

Kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học năm 2019 - Chủ đề: "Các giải pháp duy trì hiệu suất đào tạo tại trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn" » Thời gian: 22/08/2019 » Địa điểm: Hội trường A - Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn » Thành phần: Trưởng/Phó bộ phận; Giảng viên và Nhân viên nhà trường