Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm 2019 của Khoa Cơ khí – Xây dựng

Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm 2019 của Khoa Cơ khí - Xây dựng » Đối tượng: Học sinh có điểm tổng kết học phần <5; Học sinh bị cấm thi » Lệ phí: Theo quy định » Thời gian: 22/7 - 01/8/2019 » Lịch thi: từ ngày 31/7 - 01/8/2019