Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác phòng ngừa, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, viên chức và người học; công tác vệ sinh, phòng dịch trong Trường.

1. Quản lý trang thiết bị y tế, thuốc và hồ sơ y tế toàn trường.
2. Phụ trách công tác vệ sinh phòng dịch, an toàn vệ sinh thực phẩm, khám bệnh và sơ cứu; giới thiệu viên chức, người lao động và sinh viên, học sinh Nhà trường đi bệnh viện tuyến trên.
3. Phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho toàn trường.
4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.