Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác quan hệ doanh nghiệp; thực hành – thực tập, giới thiệu việc làm cho học sinh sinh viên nhà trường; hỗ trợ công tác kiến tập giảng viên.

1. Xây dựng quy chế và kế hoạch hoạt động của trung tâm; thực hiện kế hoạch sau khi được Hiệu trưởng phê duyệt.
2. Tìm kiếm, liên hệ với các Doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận làm cơ sở cho việc định hướng đào tạo và lập kế hoạch hợp tác toàn diện giữa Trường và Doanh nghiệp.
3. Thỏa thuận và ký kết biên bản ghi nhớ với các Doanh nghiệp về việc hỗ trợ tiếp nhận sinh viên thực hành, thực tập; hợp tác đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực.
4. Phối hợp với đơn vị liên quan tổ chức các buổi tham quan thực tế, thực hành, thực tập cho giảng viên, học sinh sinh viên nhà trường. Tham gia tổ chức hội thảo, gặp gỡ giao lưu, trao đổi kinh nghiệm giữa Doanh nghiệp với Trường.
5. Thống kê và báo cáo số lượng học sinh, sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp
6. Phối hợp với các đơn vị trong và ngoài trường tư vấn tìm và giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp.
7. Chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các lớp kỹ năng sống cho học sinh sinh viên theo chuẩn đầu ra của Nhà trường;
8. Tổ chức đào tạo các lớp kỹ năng thực hành xã hội, kỹ năng nghề nghiệp và mời doanh nghiệp chia sẽ kinh nghiệm làm việc cho HSSV.
9. Quản lý toàn bộ hoạt động các câu lạc bộ trong HSSV Nhà trường.
10. Là đầu mối phối hợp với các khoa chuyên ngành, đơn vị, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trong và ngoài trường để hình thành các chương trình đào tạo ngắn hạn thích hợp theo hệ thống chứng chỉ, đáp ứng nhu cầu của các đối tượng người học; tổ chức sản xuất các sản phẩm có liên quan đến lĩnh vực, chuyên ngành đào tạo của trường theo đơn đặt hàng của các tổ chức cá nhân có nhu cầu.
11. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.