GIỚI THIỆU VỀ KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

I. Giới thiệu:
Khoa Khoa học cơ bản – Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn được thành lập vào tháng 7 năm 2018 theo Quyết định số 462/QĐ-NSG ngày 16 tháng 07 tháng 07 năm 2018 về việc ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn trên cơ sở sáp nhập Khoa Khoa học tự nhiên và Khoa Khoa học xã hội.

II. Nhiệm vụ chức năng:
1. Theo dõi việc xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của 02 bộ môn thuộc Khoa;
2. Quản lý đội ngũ nhà giáo thuộc Khoa phụ trách;
3. Quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy thuộc Khoa phụ trách. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học và thực nghiệm khoa học;
4.. Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học thuộc phạm vi Khoa phụ trách;
5. Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Cao đẳng Bách khoa ngày càng lớn mạnh, gắn kết với cộng đồng xã hội, nhằm nâng cao uy tín và vị trí của Trường.

III. Đội ngũ nhà giáo:
Các giáo viên trong trong Khoa đều đạt chuẩn về Chuẩn chuyên môn – Nghiệp vụ nhà giáo, tỷ lệ Thạc sỹ chiếm 50%, có lòng yêu nghề, gắn bó với Trường hơn 15 năm.

IV. Tổ chức bộ máy của Khoa khoa học cơ bản gồm:
1. Trưởng khoa.
2. Các Phó Trưởng khoa: 1 Phó Trưởng khoa phụ trách Bộ môn xã hội và 1 Phó Trưởng khoa phục trách Bộ môn Tự nhiên.