1. Chức năng:
Tham mưu, tư vấn cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, xây dựng kế hoạch, thực hiện các mảng công tác trong lĩnh vực Khoa học công nghệ.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
– Chủ trì soạn thảo và trình Hiệu trưởng ban hành các quy chế, quy định về quản lý hoạt động khoa học, công nghệ và đề xuất ứng dụng kết quả nghiên cứu, đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ thuộc phạm vi quản lý của Nhà trường.
– Chủ trì xây dựng các chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ dài hạn, 5 năm và hàng năm trong lĩnh vực đào tạo thuộc phạm vi Nhà trường; theo dõi, kiểm tra và tổ chức thực hiện;
– Tổ chức thẩm định, xét duyệt về nội dung đề xuất các chương trình, đề án, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ liên quan lĩnh vực xây dựng chương trình đào tạo, mở ngành mới trong phạm vi Nhà Trường.
– Theo dõi, quản lý, tổ chức đánh giá, nghiệm thu các chương trình, đề án, đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ thuộc phạm vi Nhà trường; thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các chương trình, đề án, đề tài nghiên cứu khoa học.
– Tổ chức triển khai thực hiện, phối hợp với phòng Tổ chức Hành chính quản lý và cập nhật hồ sơ lý lịch khoa học của CB, GV trong nhà trường.
– Xây dựng phương hướng, kế hoạch và nhiệm vụ nghiên cứu khoa học trong Trường, cụ thể như sau:
+ Lập kế hoạch nghiên cứu, ứng dụng và triển khai, quản lý tiến độ thực hiện, nghiệm thu các dự án khoa học và các đề tài nghiên cứu khoa học của Trường.
+ Phối hợp với các khoa và các bộ phận trong Trường lập kế hoạch, định hướng công tác nghiên cứu khoa học dài hạn và trong từng năm học, xác định tính khả thi, tham mưu cho Hiệu trưởng phân bổ nguồn kinh phí đầu tư cho nghiên cứu khoa học đạt hiệu quả.
+ Tổ chức chỉ đạo, quản lý và đề xuất thực hiện kế hoạch, tiến độ, nội dung nghiên cứu khoa học. Tổng kết, báo cáo công tác nghiên cứu khoa học từng học kỳ. Tư vấn tìm nguồn cung cấp, trang bị bổ sung nhằm tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học ứng dụng vào thực tế.
+ Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hội thảo, tổng kết, khen thưởng kịp thời đối với CB-GV-NV, học sinh có thành tích tốt trong công tác nghiên cứu khoa học.
+ Phổ biến công trình khoa học lên trang Web.

1. Chức năng:
Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác Hợp tác quốc tế định hướng nghề nghiệp, chủ động, sáng tạo trong học tập để phát huy được năng lực nghề nghiệp của học sinh sau khi tốt nghiệp.
2. Nhiệm vụ và quyền hạn:
– Chủ trì, phối hợp xây dựng chiến lược, chương trình, dự án hợp tác quốc tế có liên quan; tổng hợp, xây dựng kế hoạch hợp tác quốc tế dài hạn và hàng năm của Nhà trường;
– Chủ trì tổng hợp, thẩm định các đề xuất chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giải quyết việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo, thống kê định kỳ và đột xuất tình hình thực hiện các chương trình, đề án, dự án hợp tác quốc tế của Trường;
– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đoàn ra, đoàn vào; tổ chức đón tiếp khách quốc tế đến làm việc với Nhà trường.
– Đề xuất, trình Hiệu trưởng về việc cử công chức, viên chức và người lao động thuộc Nhà trường quản lý tham gia, tham dự hội nghị, hội thảo, các hoạt động hợp tác quốc tế khác và đi học tập nghiên cứu ở nước ngoài; làm đầu mối quản lý người nước ngoài đến làm việc, học tập, nghiên cứu trong nước theo kế hoạch hợp tác giữa Nhà trường với các cơ quan, tổ chức quốc tế.
– Thực hiện các hoạt động tư vấn về phương pháp học tập, nội dung, đặc điểm của ngành, nghề và trình độ được đào tạo; các vấn đề về chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến ngành, nghề được đào tạo, tạo cơ hội tìm việc làm sau khi tốt nghiệp cho học sinh.
– Khảo sát, đánh giá khả năng đáp ứng yêu cầu công việc của học sinh tốt nghiệp để tham mưu đề xuất điều chỉnh nội dung chương trình bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp sát với yêu cầu của doanh nghiệp.
– Phối hợp với Trung tâm phát triển nguồn nhân lực và tư vấn việc làm thống kê nhu cầu việc làm và địa chỉ của người học sau khi tốt nghiệp; phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu phân tích quan hệ đào tạo – nhu cầu nhân lực đối với các ngành nghề, lĩnh vực, vùng miền.
– Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Ban giám hiệu giao.