Được thành lập từ năm 1999, Khoa Điện – Điện tử không ngừng phát triển và lớn mạnh về cơ sở vật chất, nhân sự.

Hiện nay khoa có 4 chuyên ngành đào tạo: Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử, Điện công nghiệp và dân dụng, Điện tử công nghiệp.Về đội ngũ, hiện nay khoa có 9 giáo viên cơ hữu trong đó có 5 giáo viên đã hoàn tất chương trình Thạc sĩ chuyên ngành. Với trang thiết bị thực hành hiện đại được đầu tư theo dự án SP-TF-DOET đào tạo ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử. Với nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực cao đẳng, trung cấp và sơ cấp nghề có chất lượng, vững vàng về tay nghề, có khả năng đáp ứng nhu cầu xã hội trong giai đoạn công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

 

– Tham mưu giúp Hiệu trưởng và các Phòng trong công tác giảng dạy, học tập và các hoạt động khác theo chương trình, kế hoạch chung của Nhà trường

– Quản lý Giảng viên, viên chức và người học thuộc Khoa theo phân công của Hiệu trưởng

– Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học khi được phân công. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, thực hành, thực tập.

– Tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn liền với chuyên môn đào tạo.

– Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên; ngành, nghề đào tạo và cơ sở vật chất,thiết bị phục vụ cho việc nghiên cứu khoa học và giảng dạy

– Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo theo quy định của Hiệu trưởng; đề xuất, xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị đào tạo của Khoa

Theo dõi việc xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của các bộ môn cơ sở và chuyên ngành thuộc Khoa quản lý;

Quản lý đội ngũ giảng viên thuộc Khoa phụ trách;

Quản lý việc biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập, đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành của các ngành đào tạo và thực hiện nghiên cứu khoa học theo lĩnh vực chuyên môn;

Quản lý và sử dụng an toàn có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy nghề thuộc phạm vi Khoa phụ trách;

Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường xây dựng Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn, các trường trung cấp, cao đẳng và các doanh nghiệp, tạo mối quan hệ giao lưu, học tập và trao đổi kinh nghiệm lĩnh vực kỹ thuật, dạy nghề.

» Sứ mệnh: Đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ Cao đẳng và các trình độ thấp hơn về các chuyên ngành Điện – Điện tử theo hướng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, mở rộng và tăng quy mô một cách hợp lý nhằm phục vụ chiến lược công nghiệp hóa và hiện đại hóa.
Xây dựng đội ngũ giảng viên đủ về số lượng, đạt tiêu chuẩn về chất lượng theo hướng chuyên ngành, đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng.
Quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí, trang thiết bị giảng dạy, học tập. Tăng cường đầu tư phát triển cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ tốt hơn nhu cầu học tập và nghiên cứu khoa học của giảng viên, học sinh và sinh viên
» Tầm nhìn: Khoa Điện – Điện tử không ngừng phát triển các nguồn lực, nghiên cứu và ứng dụng các thành tựu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn.

» Ngành Công nghệ kỹ thuật Cơ điện tử
» Ngành Điện công nghiệp và dân dụng

Tập thể khoa điện - điện tử