Thông báo + kế hoạch v/v Xét Chọn học bổng “Gương Sáng Học Đường” Chủ đề “Học tập suốt đời – Học để thông minh để trở thành công dân tốt, xây dựng gia đình hạnh phúc, xã hội văn minh” Năm 2020
–   Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 22/12/2020 đến hết ngày 05/01/2021.
–   Thời gian xét học bổng: Từ ngày 06-08/01/2021.
–   Thời gian khen thưởng: Ngày 09/01/2021