SỨ MỆNH

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội trong và ngoài nước.

 

TẦM NHÌN

Đến năm 2025 trở thành trường Cao đẳng chất lượng cao, đạt chuẩn tiên tiến theo xu thế hội nhập của thành phố Hồ Chí Minh và cả nước

Đến năm 2030 trở thành trường Cao đẳng đạt chuẩn tiên tiến, chất lượng và hiện đại theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế

MỤC TIÊU

Đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội

Tạo sự ổn định, thân thiện và phát triển bền vững

Xây dựng thương hiệu đào tạo uy tín

Vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh

GIÁ TRỊ

Với Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên:
NĂNG ĐỘNG – SÁNG TẠO – GẮN KẾT
Với người học:
NHẠY BÉN – SẴN SÀNG – GẮNG SỨC

GIẤY CHỨNG NHẬN ISO 9001:2015

Chung Nhan Iso Vn
Chung Nhan Iso En

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CẤP QUỐC GIA

Chung Nhan Kiem Dinh Chat Luong