PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG BÁCH KHOA NAM SÀI GÒN


VỀ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH


– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ; công tác thi đua – khen thưởng; kỷ luật theo quy định của Nhà nước hiện hành.
– Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, ban, tổ bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ.
– Làm đầu mối việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường.
– Tham mưu xây dựng, tổ chức lấy ý kiến, chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các qui chế, qui định liên quan đến các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị khi được Hiệu trưởng duyệt.

» Xem thêm