CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH


– Tham mưu và giúp Hiệu trưởng thực hiện công tác tổ chức, cán bộ; bảo vệ chính trị nội bộ; công tác hành chính – tổng hợp, văn thư – lưu trữ; công tác thi đua – khen thưởng; kỷ luật theo quy định của Nhà nước hiện hành.
– Xây dựng tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Nhà nước, phù hợp với tình hình phát triển của nhà trường như: xây dựng đề án thành lập, giải thể, cơ cấu các phòng, khoa, ban, tổ bộ môn, trung tâm, đơn vị phục vụ.
– Làm đầu mối việc xây dựng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức các đơn vị trong Trường.
– Tham mưu xây dựng, tổ chức lấy ý kiến, chủ trì xây dựng và thực hiện việc ban hành các qui chế, qui định liên quan đến các công việc thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị khi được Hiệu trưởng duyệt.
– Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
– Đề xuất chỉ tiêu biên chế và hợp đồng lao động cho các đơn vị.
– Lập kế hoạch tuyển dụng, thuyên chuyển, tiếp nhận cán bộ – viên chức.
– Thực hiện các thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo quy trình.
– Quản lý các loại hợp đồng lao động mà trường đã giao kết theo thời vụ.
– Tư vấn, tham mưu việc quản lý, nhận xét, đánh giá, kỷ luật cán bộ – viên chức.
– Quản lý hồ sơ viên chức. Theo dõi, thống kê báo cáo số liệu liên quan đến viên chức theo yêu cầu.
– Thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước, qui định nội bộ của Trường đối với cán bộ – viên chức.
– Thực hiện các công tác bảo vệ chính trị nội bộ, xác minh, sưu tra lý lịch cán bộ – viên chức theo yêu cầu.
– Tổng hợp, xây dựng chương trình, kế hoạch công việc hàng tháng, quý, năm. Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện kế hoạch của Trường. Xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất, báo cáo tổng kết liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của Trường.
– Quản lý và sử dụng con dấu.
– Tổ chức, quản lý, hướng dẫn các đơn vị thực hiện công tác hành chính, văn thư – lưu trữ của Trường theo quy định.
– Kiểm tra thể thức văn bản của các đơn vị soạn thảo trước khi trình lãnh đạo Trường ký ban hành.
– Phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị, các ngày lễ, tổ chức phục vụ các cuộc họp, làm việc, tiếp khách của Lãnh đạo Trường, hướng dẫn khách đến liên hệ công tác.
– Là thư ký hội đồng thi đua khen thưởng Trường. Tổ chức thực hiện công tác thi đua khen thưởng, theo dõi đề xuất việc thi đua khen thưởng trong toàn Trường, chuẩn bị hồ sơ, thủ tục liên quan về thi đua khen thưởng trình cấp trên.
– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

Chia sẽ bài này

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *