Tùy thuộc vào ca trực ban Tổng Công ty CP DV-BV Nam Thiên Long

Làm việc bán thời gian, toàn thời gian

Tuyển dụng nhân sự trong những ngày Tết:

Số lượng: 100 người (nam, nữ), ưu tiên sinh viên

Thời gian: Ca 08h – 10h – 12h

Lương: Tùy thuộc thời gian trực (05 ngày, 10 ngày…30 ngày)

Chế độ:

·    Công ty lo chỗ ở, điện nước sinh hoạt

·    Cấp phát trang phục, công cụ hỗ trợ trong phục vụ công tác

·    Đào tạo, hướng dẫn công việc cụ thể

Hạn chót đăng ký là ngày 15/01/2020.