Kế hoạch tham gia và tuyên truyền cuộc thi viết “Tôi chọn nghề” năm 2019

Kế hoạch tham gia và tuyên truyền cuộc thi viết "Tôi chọn nghề" năm 2019 Thời gian thực hiện từ 07/12/2019 đến 20/02/2020