Phòng Tuyển sinh

PHÒNG TUYỂN SINH


Trường Cao đẳng Bách khoa Nam Sài Gòn

GIỚI THIỆU VỀ PHÒNG

Chức năng của Phòng Tuyển sinh
Tham mưu cho Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện công tác tư vấn, tuyển sinh, quảng bá các hoạt động đào tạo của Nhà trường.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Tuyển sinh
1. Lập kế hoạch và thực hiện công tác quảng bá, tuyển sinh hàng năm;
2. Là đầu mối phối hợp với các bộ phận trong việc thiết kế xây dựng, quảng bá, tiếp thị, tổ chức tuyển sinh; phối hợp trong việc sử dụng cổng thông tin điện tử của Nhà trường phục vụ đắc lực trong công tác quàng bá, chiêu sinh;

» Xem thêm