PHÒNG KẾ HOẠCH – TÀI CHÍNH

1. Tham mưu cho Hiệu trưởng thực hiện công tác thanh tra trong phạm vi quản lý của Hiệu trưởng nhằm đảm bảo việc thi hành các chủ trương chính sách và chế độ đúng pháp luật Nhà nước, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác của trường, bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động của trường.
2. Tham mưu cho Hiệu trưởng tổ chức thực hiện quản lý nhà nước bằng pháp luật trong nhà trường. Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi chức năng nhiệm vụ của trường.
3. Giám sát các hoạt động của trường nhằm đề xuất kịp thời với Hiệu trưởng để ngăn chặn và xử lý những tư tưởng, hành vi tiêu cực của tổ chức và cá nhân làm ảnh hưởng hệ thống pháp luật Nhà nước, quy chế của trường và xâm hại đến tài sản, lợi ích chung của Nhà trường và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
4. Xây dựng và trình Hiệu trưởng ký bna hành cácvăn bảnhướng dẫn về đảm bảo chất lượng theo đúng quy chế và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
5. Tổ chức đánh giá và tham gia đánh giá ngoài các tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng Nhà trường theo quy định.
6. Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo chất lượng tại các đơn vị; đề xuất tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ và giảng viên về hoạt động đảm bảo chất lượng.

[cycloneslider id=”phong-ke-hoach-tai-chinh”]