Quyết định về phê duyệt và công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa – hệ Trung cấp năm 2020

Quyết định 614/QĐ-NSG về phê duyệt và công bố báo cáo tự đánh giá chất lượng chương trình đào tạo ngành Thiết kế đồ họa - hệ Trung cấp năm 2020