Kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ ngoại khóa năm học 2019-2020

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2019-2020 của nhà trường phòng Công tác chính trị - HSSV triển khai tổ chức thực hiện các câu lạc bộ ngoại khóa để cho các bạn HSSV có sân chơi lành mạnh ngoài giờ học tập mệt mỏi.

Kế hoạch tổ chức bồi dưỡng Ban cán sự lớp năm học 2019-2020

Căn cứ vào kế hoạch năm học của nhà trường về việc bồi dưỡng Ban cán sự lớp; Căn cứ vào nhu cầu của Ban cán sự lớp trong việc nắm bắt và triển khai thông tin đến lớp cũng như cách thức tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm; Nay Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức bồi dưỡng đội ngũ Ban cán sự lớp năm học 2019-2020 như sau: 1. Mục đích - Yêu cầu: -...