Kế hoạch tổ chức các câu lạc bộ ngoại khóa năm học 2019-2020

Thực hiện theo kế hoạch năm học 2019-2020 của nhà trường phòng Công tác chính trị - HSSV triển khai tổ chức thực hiện các câu lạc bộ ngoại khóa để cho các bạn HSSV có sân chơi lành mạnh ngoài giờ học tập mệt mỏi.