Thông báo thu học phí đào tạo chương trình văn hóa phổ thông Đối tượng học sinh tham gia học văn hóa phổ thông năm thứ 2 (khóa 2018-2020) Học kỳ 1 năm 2019-2020

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ về qui định cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; Căn cứ Nghị quyết số 102/2016/NQ-HĐND ngày 05/08/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về quy định cơ chế thu, sử dụng h...

Thông báo thời gian đóng học phí HK1 dành cho các lớp năm 2 – Năm học 2019-2020

 Mức học phí HK1 năm học 2019-2020 hình thức đào tạo theo tín chỉ của hệ Trung cấp, Cao đẳng năm học 2019-2020: 108-TB-NSG.pdf  Mức đóng các khoản thu khác: 110-TB-NSG.pdf

Thông báo học phí đào tạo cao đẳng liên thông – hệ chính quy hình thức đào tạo tín chỉ năm học 2019-2020

Thông báo học phí đào tạo cao đẳng liên thông - hệ chính quy hình thức đào tạo tín chỉ năm học 2019-2020