Kế hoạch tổ chức học kỳ phụ năm 2019 của Khoa KHCB

Kế hoạch tổ chức Học kỳ phụ năm 2019 của Khoa Khoa học cơ bản » Đối tượng: Học sinh bị cấm thi do nghỉ quá 20% số tiết; Điểm trung bình môn dưới 5; Học sinh bị nợ môn » Lệ phí: Theo quy định » Lịch học: từ ngày 18/7/2019 đến 25/7/2019 » Lịch thi: ngày 08/8/2019