Tham mưu giúp hiệu trưởng trong công tác quản lý học sinh ở tại ký túc xá của Nhà trường.

1. Tiếp nhận đơn và xét duyệt cho học sinh vào ở Ký túc xá;
2. Tổ chức tốt các phong trào thi đua xây dựng phòng tự quản, các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng môi trường Sư phạm, tuyên truyền vận động học sinh tham gia phòng chống các tệ nạn xã hội góp phần xây dựng Ký túc xá “An toàn – kỷ cương – sạch đẹp”;
3. Nhận xét học sinh nội trú phục vụ cho việc đánh giá rèn luyện đạo đức của học sinh;
4. Phối hợp với các Phòng chức năng của Nhà trường; công an điạ phương vận động học sinh tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự xã hội, phòng cháy chữa cháy trong khu nội trú;
5. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản và trang thiết bị của Nhà trường tại Ký túc xá;
6. Báo cáo định kỳ về tình hình học sinh nội trú theo chỉ đạo của Hiệu trưởng.
7. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.