Khoa Chính trị – Quốc phòng được thành lập từ năm học 2018 – 2019 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn Ngày 1 tháng 9 năm 2018. Dựa trên sự hợp nhất của Khoa Lý luận chính trị và Tổ giáo dục Thể chất- quốc phòng an ninh. Khi được thành lập khoa có nhiệm vụ thực hiện giảng dạy 3 bộ môn , Bộ môn giáo dục chính trị, Bộ môn giáo dục thể chất, Bộ môn giáo dục quốc phòng an ninh cho HSSV toàn trường ở các cấp học trung cấp, cao đẳng, liên thông trung cấp lên cao đẳng với quy mô từ 4000 HSSV – 5000 HSSV mỗi năm.

» Tham mưu cho Hiệu trưởng và thực hiện công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên và CB, GV, CNV nhà trường.

» Thực hiện giảng dạy môn học Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng và an ninh, Giáo dục thể chất cho các hệ đào tạo của trường và các môn khoa học Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với các lớp liên thông, liên kết của trường với các đối tác bên ngoài.

» Tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

» Quản lý giảng viên thuộc khoa; tổ chức dự giờ và đánh giá giờ giảng của giảng viên; phối hợp với phòng, ban và các khoa có liên quan trong trường để quản lý chặt chẽ việc giảng dạy và học tập các môn học do khoa phụ trách.

» Từng bước nâng cao năng lực và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng với yêu cầu đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường.

» Đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng giáo dục, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo và khả năng vận dụng kiến thức vào việc giải quyết các vấn đề thực tiễn của học sinh, sinh viên.