KẾ HOẠCH
Tổ chức Đại hội Chi đoàn
Năm học 2018 – 2019
——————

 • Thực hiện theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khoá XI về việc sửa đổi, bổ sung và đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI;
 • Căn cứ Kế hoạch Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn trường năm học 2018-2019;
  Nay Ban Chấp hành Đoàn trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Nam Sài Gòn (nay là Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn) ban hành kế hoạch tổ chức Đại hội Chi Đoàn năm học 2018-2019 nhằm đánh giá lại những công việc trong nhiệm kỳ trước, đề ra phương hướng hoạt động cho các Chi đoàn trong nhiệm kỳ mới, cụ thể như sau:
  1. Đối với các lớp năm nhất (Chi đoàn mới):
 • Thời gian tổ chức: từ ngày 15/10/2018 đến 24/11/2018
 • Địa điểm: Tại lớp học của các Chi đoàn lớp.
 • Nội dung:
 • Thảo luận, đề ra phương hướng hoạt động trong Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2018-2019.
 • Bầu ra Ban Chấp hành Chi Đoàn nhiệm kỳ 2018-2019.
  2. Đối với Chi đoàn giáo viên và các Chi đoàn lớp cũ (năm 2,3):
 • Thời gian tổ chức: 24/9/2018 đến ngày 27/10/2018.
 • Địa điểm: Tại lớp học của các Chi đoàn lớp. Chi Đoàn giáo viên tổ chức tại Hội trường A.
 • Nội dung:
 • Báo cáo tổng kết công tác hoạt động Công tác Đoàn và phong trào thanh niên và Bản kiểm điểm Uỷ viên Ban Chấp hành trong nhiệm kỳ 2017-2018.
 • Đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ 2018-2019;
 • Bầu Ban Chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2018-2019.
  Lưu ý:
 • Chi đoàn giáo viên sẽ tổ chức Đại hội mẫu để các Chi đoàn lớp tham khảo tổ chức Đại hội Chi đoàn của lớp mình.
 • Khi tổ chức Đại hội, Chi đoàn phải chuẩn bị văn kiện dự thảo về Văn phòng Đoàn trước 7 ngày tổ chức Đại hội và mời đại diện BCH Đoàn trường, GVCN, đại diện Chi đoàn lớp khác (nếu có) đến tham dự thì mới được công nhận kết quả Đại hội.
 • Đối với các lớp có số lượng đoàn viên dưới 5 sẽ tổ chức ghép cùng các lớp cùng Khoa.
 • Chi đoàn không tổ chức đại hội sẽ không được tham gia đánh giá cá nhân, tập thể trong suốt năm học 2018-2019.
  3. Thành lập Ban Tổ chức
 • Đ/c Đặng Văn Lực – Bí thư Đoàn trường – Trưởng ban
 • Đ/c Trần Hữu Nhân – Phó Bí thư Đoàn trường – Phó ban
 • Đ/c Nguyễn Văn Luyến – Bí thư chi đoàn GV – Thành viên
 • Đ/c Hồ Thị Anh Đào – UV. BCH Đoàn trường – Thành viên
 • Đ/c Đỗ Thị Xuân Mai – UV. BCH Đoàn trường – Thành viên
  4. Tiến độ thực hiện:
 • Tháng 8/2018: Xây dựng Kế hoạch
 • Từ 17/9 – 22/9/2018: Triển khai Kế hoạch đến các Chi đoàn
 • Từ 24/9 – 27/10/2018: Tổ chức Đại hội Chi đoàn giáo viên và Chi đoàn năm 2,3.
 • Từ 15/10 – 24/11/2018: Tổ chức Đại hội Chi đoàn các lớp năm nhất (Chi đoàn mới).
 • Từ 10/12 – 24/12/2018: Tổng hợp báo cáo kết quả Đại hội về Cấp uỷ, Ban Giám hiệu Nhà trường.
  Trên đây là Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi đoàn năm học 2018-2019. Ban Chấp hành Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện theo đúng thời gian trên.

Trả lời