Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học hiện có: 02 cán bộ quản lý và 25 giảng viênTiếng Anh và Tin học.
– Giám đốc : Thạc sĩ Bùi Thị Lệ Thoa.
– Phó giám đốc: Thạc sĩ Mai Tấn Tới.
– Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy: