• Hiện nay, số lượng CB-CNV của Trung tâm là 04 người gồm có:
  • 1 Giám đốc
  • 1 Phó Giám đốc
  • 1 Chuyên viên phụ trách bảo trì hệ thống mạng, wifi và máy tính.
  • 1 Chuyên viên phụ trách thư viện