THÔNG BÁO MIỄN TRỪ VÀ CHUYỂN ĐIỂM CÁC HỌC PHẦN ( 2016-2017)