HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

ĐT: (08) 22.167.454 - 38.503.120

Hotline: 0902.478.497

Email: namsaigon@namsaigon.edu.vn

Email: tuyensinh@namsaigon.edu.vn

Chat with me

Tuyển sinh Tuyển sinh

Tài liệu

Tài liệu tham khảo
 Tài liệu tham khảo: 1.Nguyễn Tấn Lộc, Thực tập động cơ xăng 1,2, Đại học SPKT Tp. Hồ Chí Minh, 2007 2.Nguyễn Văn Trạng, Động cơ đốt trong 1,2, Đại học SPKT Tp. Hồ Chí Minh, 2005 3.Nguyễn Ngọc Bích, Lý  thuyết...