PHẦN DÀNH CHO ỨNG VIÊN DỰ TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2018-2019

(Phải có mã số ứng viên do đơn vị tuyển dụng cấp)

Thời gian cập nhật hồ sơ từ ngày 07/07 – 16/07/2018

Lưu ý: Những dữ liệu mà ứng viên nhập liệu trước ngày 07/7/2018 sẽ bị xóa.


Chia sẽ bài này